ペルシア語/書き方と発音練習3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ペルシア語

ペルシア語/書き方練習2 | 書き方と発音練習3 | アルファベット|語尾形 語中形 語頭形 文字
の名称
آقا

~さん(男性):āqāآقایِ سوزوکی دانِشجوئِه
鈴木さんは大学生です

ساعَت

時間、時計:saʿatساعَت پَنجِه
時間は5時です

آب

水:ābاین آب سَردِه
この水は冷たいです این これ、この:īnاین آبِه
これはお水です


alef
(اَلِف)
خوب

良い:khūbحالِ شُما خوبِه؟
貴方の気分はいいですか?

بِبَخشید‬

すみません:bebakhshīdبِبَخشید، امروز حالِ مَن خوب نیست
すみません、今日私の気分は 良くないです

باران

雨:bārānامروز بارانِه
今日は雨です


be
(بِ)
چَپ

左:chapدانِشگاه دَستِ چَپِه
大学は左がわにあります

پاسپُورت

パスポート:pāsportاین پاسپُورتِ ژاپُنِه
これは日本のパスポートです

پول

金:p‮ū‬lاین پولِ مَنِه
これは私のお金です


pe
(پِ)
اَست

~です:astاِمروز شَنبِه اَست
今日は土曜日です


نیست ではありません:nistاِمروز شَنبِه نیست
今日は土曜日ではありません

هَستَم

私は~です:hastamمَن دانِشجو هَستَم
私は大学生です

توپ

ボール:tūpاین توپ بُزُرگِه
このボールは大きいです


te
(تِ)
اَثاث

家具:asāsاَثاثِ خانِۀ مَن خوب نیست
私の家の家具はよくないです

مَثَلاً

例えば:masalanمَثَلاً چی؟
例えばなに?

ثانیِه

秒:sāniyeساعت یِک وُ پَنج دَقیقِه و پَنج ثانیَس
ساعت یِک وُ پَنج دَقیقِه و پَنج ثانیِه اَست

時間は1時5分5秒です


se
(ثِ)
پَنج

5:panjساعَت یِکِه
時間は1時です

اینجا

ここ:īnjāاینجا سَردِه
ここは寒いです

جوراب

くつした:jūrābاین جوراب قَشَنگِه
この靴下は綺麗です


jīm
(جیم)
هیچ

~も(ない):hīchهیچ خوب نیست
ぜんぜん良くないです

بَچّه

子供、子:bachcheاین بچّه قَشَنگِه
この子は可愛いです

چای

茶、紅茶:chāyاین چایِه
これは紅茶です


che
(چِ)
صُبح

朝:sobhمَن صُبح خانِه هَستَم
私は朝は家にいます

صُبحانِه

朝ご飯:sobhāneاین صُبحانِۀ شُماست
この朝ご飯は貴方のです

حَمّام

風呂:hammāmاین حَمّام بُزُرگِه
このお風呂は大きいです


he
(حِ)
تاریخ

日付、歴史:tārīkhتاریخِ ژاپُن سَختِه
日本の歴史は難しいです

سَخت

難し、困難な:sakhtسَختِه
難しいです

خاک

土:khākاین خاک خوبِه
この土はいいです


khe
(خِ)
چَند

いくら、いくつ:chandاین کِتاب چَندِه
この本はいくらですか?

آدرِس

住所:ādresآدرسِ مَن اینِه
これは私の住所です

دَست

手:dastدَستِ شُما قَشَنگِه
あなたの手は美しいです


dāl
(دال)
کاغَذ

紙:kāghazاین کاغَذ بُزُرگِه
この紙は大きいです

گُذَرنامِه

パスポート:gozarnāmeاین گُذَرنامِۀ مَنه
これは私のパスポートです

ذَرّه‌

粒子:zarreاِمروز یِک ذَرّه سَردِه
今日は少し寒いです


zāl
(ذال)
بَرادَر

兄、弟:barādarبَرادَرِ مَن دانشجوئه
私の兄は大学生です

سَرد

寒い:sardاِمروز سَردِه
今日は寒いです

رَنگ

色:rangاین رَنگ چِطورِه؟
この色はどうですか?


re
(رِ)
اِمروز

今日:emrūzاِمروز دانِشگاه تَعطیلِه
本日は大学は休校です

خُوشمَزِه

美味しい:khoshmazeاین غَذا خُوشمَزَس
این غَذا خُوشمَزِه است

この料理は美味しいです

زَبان

言語、舌:zabanزَبانِ فارسی سَختِه
ペルシア語は難しいです


ze
(زِ)
ماساژ

マッサ-ジ:māsāzhماساژِ خوبِه
マッサージは良いです

واژِه

語、単語:vāzheمَعنیِ این واژِه چیست؟
この言葉の意味は何ですか?

ژاپُن

日本: zhāponمَن دَر ژاپُن هَستَم
私は日本にいます


zhe
(ژِ)
عَکس

写真:ʿaksاین عَکس قَشَنگِه
この写真は美しいです

چیست

何ですか:chīst


این چیست؟
این چیه؟

これは何ですか

سالاد

サラダ:sālādاین سالاد خُوشمَزَس
این سالاد خُوشمَزِه اَست

このサラダは美味しいです


sīn
(سین)
کَفش

靴:kafshاین کَفش چَندِه؟
この靴はいくらですか?

دانِشجو

大学生:dāneshjūمَن دانِشجو هَستَم
私は大学生です

شَب

夜:shabشَب اینجا تَعطیلِه
夜休みです


shīn
(شین)
مَخصوص

特別の:makhsūsاین غَذا مَخصوصِه
この料理は特別です

هَفتصَد

700:haftsadهَفتصَدِ قاشُق اینجاست
700のスプーンはここにあります

صَندَلی

椅子:sandalīاین صَندَلیِ مَنِه
これは私の椅子です


sād
(صاد)
مَریض

病気な:marīzمَن مَریض هَستَم
私は病気です

اِمضا

サイン:emzāاین اِمضایِ مَنِه
これは私の署名です

ضَبط

レコーディング:zabtضَبط این فیلم مَمنوعِه
この映画の録画は禁止 されています


zād
(ضاد)
غَلَط

間違い、誤り、落度:ghalatمَعنیِ این واژه غَلَطِه
この言葉の意味は 間違っています

تَعطیل

休み:taʿtīlمَن شَنبِه تعطیل هَستَم
私は土曜日が休みです

طَلا

金:talāاین ساعَت طلاست
この時計は金です(طا)
خُداحافِظ

さようなら:khodā hāfezخُداحافِظ
さようなら

نَظَر

考え、観点:nazarنَظَرِ مَن اینِه
これは私の意見です

ظَرف

器:zarfاین ظَرفِ مَنِه
これは私の器です(ظا)
رُبع

15分、4分の1:robʿساعَت یک وُ رُبعِه
時間は1時15分です


مَمنوع 禁止:mamnūʿاینجا مَمنوعِه
ここでは禁止されています

مَعنی

意味:maʿnīمَعنیِ این چیِه؟
これの意はは何ですか?

عَسَل

蜂蜜:ʿasalعَسَل خُوشمَزَس
عَسَل خُوشمَزِه اَست

はちみつが美味しいです


ein
(عین)
تبلیغ

宣伝、広告、布教:tablīghاین تَبلیغِ کَفشِه
これは靴の広告です


دُروغ 嘘:dorūghدُروغِه
うそです

شُغل

業:shoghlشُغلِ شما چیِه؟
あなたの仕事は何ですか

غَذا

料理、食事:ghazāاین غَذا خُوشمَزِه نیست
この料理は美味しくない


ghein
(غین)
کیف

カバン:kīfاین کیفِ شُماست؟
これはあなたのバッグですか?

تِلِفُن

電話:telefonاین شُمارِه تِلِفُنِ مَنه
これは私の電話番号です

فیلم

活動写真:f‮ī‬lmاین فیلم ایرانیِه
これはイランの映画です


fe
(فِ)
قاشُق

スプーン :qāshoqاین قاشُقِ مَنِه
これは私のスプーンです

دَقیقِه

分:daqīqeساعَت یِک وُ پَنج دَقیقَس
ساعَت یِک وُ پَنج دَقیقِه اَست

時間は1時5分です

قَشَنگ

綺麗な、かわいい:qashangاین کیف قَشَنگ نیست
このバッグは美しくありません


qāf
(قاف)
یِک

1、一つ:yekِیِک ذَرّه سَختِه
ちょっと難しいです

یِکشَنبِه

日曜日:yekshanbeیِکشَنبه دانِشگاه تَعطیلِه
日曜日大学は休校です

کِتاب

本:ketābکاغَذِ این کِتاب خوبِه
この本の紙はいいです


kāf
(کاف)
بُزُرگ

大きい:bozorgخانۀ شُما بُزُرگِه؟
あなたの家は大きいですか?

دانِشگاه

大学:dāneshgāhمَن (دَر) دانِشگاه هَستَم
私は大学にいます

گُربِه

猫:gorbeاین گُربِۀ مَنِه
これは私の猫です


gāf
(گاف)
حال

気分、機嫌:hālحالِ شُما چِطورِه؟
あなたの気分はいかがですか?
お元気ですか?

سَلام

こんにちは:salāmسَلام، مَن سوزوکی هَستَم
こんにちは、私は鈴木です

لیوان

マグカップ:līvānاین لیوانِ شُماست؟
これはあなたのカップですか?


lām
(لام)
خانُم

さん(女性):khānomخانُمِ سوزوکی دانِشجوئه
鈴木さんは大学生です

شُما

貴方達、貴方(丁寧):shomāقاشُقِ شُما اینِه؟
あなたのスプーンは これですか?

ماهی

魚:mahīاین ماهی خُوشمَزَس
این ماهی خُوشمَزِه اَست

この魚は美味しいです


mīm
(میم)
مَن

私:manمَن سوزوکی هَستَم
私は鈴木です

شَنبِه‮‬

土曜日:shanbe‬دانِشگاه شَنبِه تَعطیلِه
大学は土曜日は休校です

نان

ナーン、パン:nānاین نان خُوشمَزَس
این نان خُوشمَزِه اَست

このパンは美味しいです


nūn
(نون)
مو

髪の毛:mūمویِ شُما قَشَنگِه
あなたの髪は美しいです


چِطور

いかに、どのように、いかが :chetourاین دانِشگاه چِطوره؟
この大学はどうですか?


خُوشوَقتَم (私は)うれしい、幸運です:khoshvaqt-amخُوشوَقتَم
幸運です


خواهَر 姉妹:khaharخواهَرِ مَن (در) ژاپُنِه
私の姉は日本にいます

وَرزِش

体育、スプーツ、運動:varzeshوَرزِش خوبِه
運動は良いです


vāv
(واو)
 خانِه

家:khāneخانِۀ شُما تِهرانِه؟
あなたの家はテヘラン にありますか?


شُمارِه 番号:shomāreشُمارِه تِلِفُن شُما چیه؟
あなたの電話番号は何ですか

تِهران

テヘラン:tehrānتِهران بُزُرگِه
テヘランは大きいです

هَوا

天気:hāvāهَوایِ ژاپُن سَردِه
日本の天候は寒いです


he
(هِ)
ایرانی

イラン人、イランの:īrānīآقایِ سامانی ایرانیِه
サマニさんはイラン人です

خیلی

とても:kheilīخیلی سَختِه
とても難しいです


صُبح بِخیر おはよう:sobh bekheiصُبح بِخیر
おはよう

یَخ

氷:yakhاین یَخ چَندِه؟
この氷はいくらですか?


ye
(یِ)


語尾形 語中形 語頭形 文字の名称
سؤال

質問:soʿāl:این سؤال سَختِه
この質問は難しいです


؟مُتِأسّفَم 残念ながら、お気の毒に思ってる、すみません、もし訳ありません、ごめんなさい, I am sorry: motaʿassef-amمُتِأسّفَم، زَبانِ ژاپنیِ من خوب نیست
すみません、私の日本語は上手ではありません

مَسئول

責任者、担当者:masʿūl:
مَن مَسئول هَستَم
私が担当者です


بِفَرمائید

どうぞ:be-farmāʿd:
بِفَرمائید، این خُوشمَزَس
どうぞ、これは美味しいです


(ء) hamze (هَمزِه)

話し言葉[編集]

(書法
三人称単数の現在形
(口語)
(ا،و ، 発音しない ه) で終わらない場合は
اَست{ast:~です(三人称単数)}代わりに
< e >と発音される。

これは水です:īn āb ast:این آب اَست

これは紅茶です:īn chāy ast:این چای است

これです:īn ast:این اَست

これは良いです:īn khūb ast:این خوب اَست

これは難しです:īn sakht ast:این سَخت اَست

これは何ですか:īn chī ast:این چیست

これはいくらですか、いくつですか:īn chand ast:این چَند اَست

これはいかがですか:īn chetour ast:این چِطور اَست

これは水です:īn āb-e:این آبِه

これは紅茶です:īn chāy-e:این چایه

これです:īn-e:اینِه

これは良いです:īn khūb-e:این خوبِه

これは難しです:īn sakht-e:این سَختِه

これは何ですか:īn chī-e:این چیِه

これはいくらですか、いくつですか:īn chand-e:این چَندِه

これはいかがですか:īn chetour-e: این چِطورِه

三人称単数の現在形
(書法)
口語
(ا،و ، 発音しない ه)で終わる場合は
اَست{ast:~です(三人称単数)}代わりに
< s س> それとも < ʿe ئه> になることが多い。。

これは金です:īn talā ast:این طلا اَست

これは料理です:īn ghazā ast:این غَذا اَست

ここです:īnjā ast: اینجا اَست

髪の毛です:mū ast: مو اَست

大学生です:dāneshjū ast:دانشجو اَست

猫です:gorbe ast: گُربِه اَست

彼女/彼は家にいます:ū khāne ast:او خانه اَست

彼女/彼は子供です:ū bachche ast:او بَچّه اَست

これは金です:īn talā ʿe/s:این طلائه/این طلاس

これは料理です:īn ghazā ʿe/s:این غَذائه/این غذاس

ここです:īnjā ʿe/s: اینجائه/اینجاس

髪の毛です:mū ʿe: موئه

大学生です:dāneshjū ʿe:دانشجوئه

猫です:gorbe ʿe/gorbas: گُربَس

彼女/彼は家にいます:ū khānas:او خانَس

彼女/彼は子供です:ū bachchas:او بَچّس

質問[編集]

:
(クリックして解答をチェックしてください。 “[解答 ▼]”.)

اِضافِه(ezāfeーエザーフェ)[編集]

اِضافِه ezāfe は語尾に -eそれとも -yeをつけて名詞と名詞や形容詞を連結される。اِضافِه(ezāfeーエザーフェ) は非常に重要な役割を果たしています。 1.「の」の表現にあたる。  کِتابِ مَن「ketāb-e man : 私の本」

2.名詞と形容詞を結びつける。  کِتابِ خوب 「ketāb-e khūb : 良い本」

3.所属関係を表す。 لیوانِ آب「līvān-e āb : お水のマグカップ」、ظَرفِ غَذا「zarf-e ghazā : 料理の器」 

4.説明、材料を表すこともある。ساعَتِ طَلا 「saʿat-e talā :金の時計」

5.名字に خانُمやآقا つけるとき「ezāfe」は必要です。  خانُمِ سوزوکی/ آقایِ سوزوکی 「khānom-e suzuku/āqā-ye suzuku :鈴木さん」


ezāfe のつけ方:

1.語尾が子音の場合は、-e

2.(ا، و، ی، 発音しない ه) の時は -ye

هَوایِ ژاپُن (hāvā-ye zhāpon :日本の天気)

مویِ تُو ( mū-ye to : あなたの髪の毛 )

خانِۀ مَن/خانه ی مَن ( khāne-ye man : 私の家 )

صًندَلی تُو ( sandalī-ye to : あなたの椅子 )

質問[編集]

1 ペルシア語で私のくつしたを書く方法?

من جوراب
جورابِ من
جورابیِ من
منِ جوراب

2 ペルシアで大ななスプーンを書く方法?

قاشُق بُزرگ
بُزرگ قاشُق
قاشُقِ بُزُرگ 
قاشُقی بُزرگ

3 ペルシアで美味しい料理を書く方法?

غَذا خوشمزِه ی
خوشمزِه غذا
غذا خوشمزِه
غَذایِ خوشمزِه

4 ペルシアでテヘランの天気を書く方法?

هَوا تِهرانی
تِهران هَوا
هَوا تِهران
هَوایِ تِهران

5 ペルシアでかわいい猫を書く方法?

قَشَنگ گُربِه
گُربِه قشنگ
گُربِه قشنگی
گُربۀ قشنگ