ペルシア語/書き方練習2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ペルシア語

書き方練習1 | 書き方練習2 | 書き方と発音練習3|語尾形 語中形 語頭形 文字の名称

آ + ق + ا = آقا
~さん(男性) āqā

س + ا + ع + ت = ساعَت
時間、時計 saʿat

آ + ب = آب
水 āb

ا + ی + ن = این
これ、この īn

ا

alef (اَلِف)

خ + و + ب = خوب
良い khūb

ب + ب + خ + ش + ی + د = بِبَخشید‬
すみません bebakhshīd

ب + ا + ر + ا + ن = باران
雨 bārān

ب

be (بِ)

چ + پ = چَپ
左 chap

پ + ا + س + پ + و + ر + ت = پاسپُورت
パスポート pāsport

پ + و + ل = پول
金 p‮ū‬l

پ
pe (پِ)

ا + س + ت = اَست
~です ast

ه + س + ت + م = هَستَم
私は~です hastam

ت + و + پ = توپ
ボール tūp

ت
te (تِ)

ا + ث + ا+ ث = اَثاث
家具 asās

م + ث + ل+ اً = مَثَلَن/ مَثَلاً
例えば masalan

ث + ا + ن + ی + ه = ثانیِه
秒 sāniye

ث
se (ثِ)

پ + ن + ج = پَنج
五 panj

ا + ی + ن + ج + ا = اینجا
ここ īnjā

ج + و + ر + ا + ب = جوراب
くつした jūrāb

ج
jīm (جیم)

ه + ی + چ = هیچ
~も(ない)hīch

ب + چ + چ + ه = بَچّه
子供、子 bachche

چ + ا + ی = چای
茶、紅茶 chāy

چ
che (چِ)

ص + ب + ح = صُبح
朝 sobh

ص + ب + ح + ا + ن + ه = صُبحانِه
朝ご飯 sobhāne

ح + م + م + ا + م = حَمّام
風呂 hammām

ح
he (حِ)

ت + ا + ر + ی + خ = تاریخ
日付、歴史 tārīkh

س + خ + ت = سَخت
難し、困難な sakht

خ + ا + ک = خاک
土、土壌 khāk

خ
khe (خِ)

چ + ن + د = چَند
いくら、いくつ chand

آ + د + ر + س = آدرِس
住所 ādres

د + س + ت = دَست
手 dast

د
dāl (دال)

ک + ا + غ + ذ = کاغَذ
紙 kāghaz

گ + ذ + ر + ن + ا + م + ه = گُذَرنامِه
パスポート gozarnāme

ذ + ر + ر + ه = ذَرّه‌
粒子 zarre

ذ
zāl (ذال)

ب + ر + ا + د + ر = بَرادَر
兄、弟 barādar

س + ر + د = سَرد
寒い sard

ر + ن + گ = رَنگ
色 rang

ر
re (رِ)

ا + م + ر + و + ز = اِمروز
今日 emrūz

خ + و + ش + م + ز + ه = خُوشمَزِه
美味しい khoshmaze

ز + ب + ا + ن = زَبان
言語、舌 zaban

ز
ze (زِ)

م + ا + س + ا + ژ = ماساژ
マッサ-ジ māsāzh

و + ا + ژ + ه = واژِه
語、単語 vāzhe

ژ + ا + پ + ن = ژاپُن
日本 zhāpon

ژ
zhe (ژِ)

ع + ک + س = عَکس
写真 ʿaks

چ + ی + س + ت = چیست
何ですか chīst

س + ا + ل+ ا + د = سالاد
サラダ sālād

س
sīn (سین)

ک + ف + ش = کَفش
靴 kafsh

د + ا + ن + ش + ج + و = دانِشجو
大学生 dāneshjū

ش + ب = شَب
夜 shab

ش
shīn (شین)

م + خ + ص + و + ص = مَخصوص
特別の makhsūs

ه + ف + ت + ص + د = هَفتصَد
七百 haftsad

ص + ن + د + ل + ی = صَندَلی 椅子:sandalī:

ص
sād (صاد)

م + ر + ی + ض = مَریض
病気な marīz

ا + م + ض + ا = اِمضا
サイン emzā

ض + ب + ط = ضَبط
レコーディング zabt

ض
zād (ضاد)

غ + ل + ط = غَلَط
間違い、誤り、落度 ghalat

ت + ع + ط + ی + ل = تَعطیل
休み taʿtīl

ط + ل + ا = طَلا
金 talā

ط
tā (طا)

خ + د + ا + ح + ا + ف + ظ = خُداحافِظ
さようなら khodā hāfez

ن + ظ + ر = نَظَر
考え、観点 nazar

ظ + ر + ف = ظَرف
器 zarf

ظ
zā (ظا)

ر + ب + ع = رُبع
十五分、4分の1 robʿ
م + م + ن + و + ع = مَمنوع
禁止 mamnūʿ

م + ع + ن + ی = مَعنی
意味 maʿnī

ع + س + ل = عَسَل
蜂蜜 ʿasal

ع
ein (عین)

ت + ب + ل + ی + غ = تبلیغ
宣伝、広告、布教 tablīgh
د + ر + و + غ = دُروغ
嘘 dorūgh

ش + غ + ل = شُغل
業 shoghl

غ + ذ + ا = غَذا
料理、食事 ghazā

غ
ghein (غین)

ک + ی + ف = کیف
カバン kīf

ت + ل + ف + ن = تِلِفُن
電話 telefon

ف + ی + ل + م = فیلم
活動写真 f‮ī‬lm

ف
fe (فِ)

ق + ا + ش + ق = قاشُق
スプーン qāshoq

د + ق + ی + ق + ه = دَقیقِه
分 daqīqe

ق + ش + ن + گ = قَشَنگ
綺麗な、かわいい qashang

ق
qāf (قاف)

ی + ک = یِک
一 、一つ yek

ی + ک + ش + ن + ب + ه = یِکشَنبِه
日曜日 yekshanbe

ک + ت + ا + ب = کِتاب
本 ketāb

ک
kāf (کاف)

ب + ز + ر + گ = بُزُرگ
大きい bozorg

د + ا + ن + ش + گ + ا + ه + = دانِشگاه
大学 dāneshgāh

گ + ر + ب + ه = گُربِه
猫 gorbe

گ
gāf (گاف)

ح + ا + ل = حال
気分、機嫌 hāl

س + ل + ا + م = سَلام
こんにちは salām

ل + ی + و + ا + ن = لیوان
マグカップ līvān

ل
lām (لام)

خ + ا + ن + م = خانُم
さん(女性) khānom

ش + م + ا = شُما
貴方達、貴方(丁寧) shomā

م + ا + ه + ی = ماهی
魚 mahī

م
mīm (میم)

م + ن = مَن
私 man

ش + ن + ب + ه = شَنبِه
土曜日 shanbe‬

ن + ا + ن = نان
ナーン、パン nān

ن
nūn (نون)

م + و = مو
髪の毛 mū ‬


چ + ط + و + ر = چِطور 二重母音
いかに、どのように、いかが chetour ‬


خ + و + ش + و + ق + ت + م = خُوشوَقتَم (私は)特別の発音
うれしい、幸運です khoshvaqt-am ‬

خ + و + ا + ه + ر = خواهَر 姉妹 khahar خوا の特別の発音 ‬

و + ر + ز+ ش = وَرزِش
体育、スプーツ、運動 varzesh ‬

و
vāv (واو)

خ + ا + ن + ه = خانِه
家 khāne ‬

ش + م + ا + ر + ه = شُمارِه
番号 shomāre ‬

ت + ه + ر + ا + ن = تِهران
テヘラン tehrān

ه + و + ا = هَوا
天気 hāvā ‬

ه
he (هِ)

ا + ی + ر + ا + ن + ی = ایرانی
イラン人、イランの īrānī

خ + ی + ل + ی = خیلی 二重母音
とても kheilī
ص + ب + ح+ ب + خ + ی + ر = صُبح بِخیر 二重母音
おはよう sobh bekheir

ی + خ = یَخ
氷 yakh

ی
ye (یِ)
語尾形 語中形 語頭形 文字の名称

س + ؤ + ا + ل = سؤال
質問 soʿāl

مُ + تِ + أ + س + سِ + فَ + م = مُتِأسّفَم‬
残念ながら、お気の毒に思ってる、もし訳ありません、ごめんなさい, I am sorry: motaʿassef-am

م + س + ئ + و + ل = مَسئول
責任者 masʿūl

ب + ف + ر + م + ا + ئ + ی + د = بِفَرمائید
どうぞ be-farmāʿd

ء
(ء) hamze (هَمزِه)

注意[編集]

テーマ 発音 書き方
tanvīn -an اً مَثَلاً 例えば masalan
tashdīd 子音が二つ重なっている ّ حَمّام 風呂 hammām
二重母音としては ou و چِطور いかに、どのように、いかが chetour ‬
二重母音としては ei ی خیلی とても kheilī
و 前の文字が ザンメ (zamme) (o) の発音すると、و(vāv) は発音されない場合もあります。 و (o) پاسپُورت pāsport パスポート ‬
خوا خوا  の綴りの場合は و は発音されない。 خوا (kha) خواهَر 姉妹 khahar
黙音の  ه (he) 語尾の前の母音が e 音の場合は ه (he)は発音ない。
ه (he)は発音ない。
شُمارِه 番号 shomāre ‬
hamze 前と後の文字の発音よって書き方は違います。هَمزِه (hamze)、ع (ein) と الف  (alef) は同じ の発音になる。 ء(a, e, o)
مَسئول 責任者 masʿūl
hamze-ye ezāfe (ye)
符号は語尾の発音されない ه につけて ezāfe  ezāfe(エザーフェ)を表す。
هٔ (ye)
خانِهٔ مَن khāne‬-ye-man 私の家

質問[編集]

1 まず問題を聞いてください、言葉の意味は何ですか?

گیلی
خیلی
کیلی
خیری

2 まず問題を聞いてください、言葉の意味は何ですか?


مَسَلاً
مَصَلاً
مَثَلاً
مَثَلا

3 ペルシア語でおはようを書く方法?

صُب بِخیر
صُبح بِخیر
سُبح بِخیر
ثُبح بِخیر

4 ペルシアでいかがですか を書く方法?

چِتور اَست؟
چی طور اَست؟
چا طور اَست؟
چِطور اَست

5 ペルシアで風呂を書く方法?

حَممام
حَمّام
هَمّام
هَممام

6 ペルシアで子供を書く方法?

بَچّه
بَچچِه
بَججِه
بَحچِه

7 ペルシアで大学を書く方法?

دانِشگاح
دانِشکاه
دانِشگاه
دانِشگا

8 ペルシアで土曜日を書く方法?

شَنبِه
شَنبِح
چَنبِه
چَنبِح

9 ペルシアでこんにちはを書く方法?

صَلام
شَلام
سَلام
سرام

10 ペルシアで病気なを書く方法?

مَریز
مَریس
مَریض
مَریذ


バラバラな文字[編集]

バラバラな文字を一つの単語してください.

注意:7文字 ا(alef)、د(dāl)、ذ(zāl)、ر(re)、ز(ze)、ژ(zhe)、و(vāv)は次に来る文字とくっつかない。長母音は2文字になります。

例:خُداحافظ= خُ + د + ا + ح + ا + ف + ظ
さようなら:khodā hāfez

ا + ی + ن =
これ、この:īn

آ + ب =
水:āb

س + ا + ع+ ت =
時間、時計:saʿat

آ + ق + ا =
~さん(男性): āqā

ب + ا + ر+ ا + ن =
雨: bārān

ب + ب + خ+ ش + ی + د =
すみません: bebakhshīd

خ + و + ب =
良い: khūb

پ + و + ل =
金: p‮ū‬l

پ + ا + س+ پ + و + ر + ت =
パスポート: pāsport

چ + پ =
左: chap

ت + و + پ =
ボール: tūp

ه + س + ت+ م =
私は~です: hastam

ا + س + ت =
~です: ast

ث + ا + ن + ی + ه = <font size="4"
秒: sāniye

م + ث + ل+ اً =
例えば: masalan

ا + ث + ا+ ث = <font size="4"
家具: asās

ج + و + ر + ا + ب =
くつした:jūrāb

ا + ی + ن + ج + ا =
ここ:īnjā

پ + ن + ج =
五:panj

چ + ا + ی =
茶、紅茶 :chāy

ب + چ + چ + ه =
子供、子: bachche

ه + ی + چ =
~も(ない):hīch

ح + م + م + ا + م =
風呂: hammām

ص + ب + ح + ا + ن + ه =
朝ご飯 :sobhāne

ص + ب + ح =
朝 :sobh

خ + ا + ک =
土、土壌 :khāk

س + خ + ت =
難し、困難な :sakht

ت + ا + ر + ی + خ =
日付、歴史 :tārīkh

د + س + ت =
手 :dast

آ + د + ر + س =
住所:ādres

چ + ن + د =
いくら、いくつ :chand

ذ + ر + ر + ه =
粒子: zarre

گ + ذ + ر + ن + ا + م + ه =
パスポート:gozarnāme

ک + ا + غ + ذ =
紙 :kāghaz

ر + ن + گ =
色 :rang

س + ر + د =
寒い: sard

ب + ر + ا + د + ر =
兄、弟 :barādar

ز + ب + ا + ن =
言語、舌 :zaban

خ + و + ش + م + ز + ه =
美味しい :khoshmaze

ا + م + ر + و + ز =
今日 :emrūz

ژ + ا + پ + ن =
日本 :zhāpon

و + ا + ژ + ه =
語、単語 :vāzhe

م + ا + س + ا + ژ =
マッサ-ジ :māsāzh

س + ا + ل+ ا + د =
サラダ :sālād

چ + ی + س + ت =
何ですか :chīst

ع + ک + س =
写真 :ʿaks

ش + ب =
夜: shab

د + ا + ن + ش + ج + و =
大学生 :dāneshjū

ک + ف + ش =
靴: kafsh

ص + ن + د + ل + ی =
椅子 :sandalī

ه + ف + ت + ص + د =
七百 :haftsad

م + خ + ص + و + ص =
特別の :makhsūs

ض + ب + ط =
レコーディング :zabt

ا + م + ض + ا =
サイン :emzā

م + ر + ی + ض =
病気な :marīz

ط + ل + ا =
金 :talā

ت + ع + ط + ی + ل =
休み: taʿtīl

غ + ل + ط =
間違い、誤り、落度 :ghalat

ظ + ر + ف =
器: zarf

ن + ظ + ر =
考え、観点: nazar

خ + د + ا + ح + ا + ف + ظ =
さようなら :khodā hāfez

ع + س + ل =
蜂蜜: ʿasal

م + ع + ن + ی =
意味 :maʿnī

ر + ب + ع =
十五分、4分の1 :robʿ

م + م + ن + و + ع =
禁止: mamnūʿ

غ + ذ + ا =
料理、食事 :ghazā

ش + غ + ل =
業 :shoghl
ت + ب + ل + ی + غ =
宣伝、広告、布教 :tablīgh

د + ر + و + غ =
嘘: dorūgh

ف + ی + ل + م =
活動写真: f‮ī‬lm

ت + ل + ف + ن =
電話: telefon

ک + ی + ف =
カバン :kīf

ق + ش + ن + گ =
綺麗な、かわいい: qashang

د + ق + ی + ق + ه =
分 :daqīqe

ق + ا + ش + ق =
スプーン qāshoq

ک + ت + ا + ب =
本 :ketāb

ی + ک + ش + ن + ب + ه =
日曜日 :yekshanbe

ی + ک =
一 、一つ :yek

گ + ر + ب + ه =
猫 :gorbe

د + ا + ن + ش + گ + ا + ه + =
大学 :dāneshgāh

ب + ز + ر + گ =
大きい: bozorg

ل + ی + و + ا + ن =
マグカップ :līvān

س + ل + ا + م =
こんにちは :salām

ح + ا + ل =
気分、機嫌: hāl

م + ا + ه + ی =
魚: mahī

ش + م + ا =
貴方達、貴方(丁寧): shomā

خ + ا + ن + م =
さん(女性): khānom

ن + ا + ن =
ナーン、パン: nān

ش + ن + ب + ه =
土曜日 :shanbe‬

م + ن =
私 man

و + ر + ز+ ش =
体育、スプーツ、運動 :varzesh ‬

چ + ط + و + ر = 二重母音
いかがですか: chetour ‬

خ + و + ش + و + ق + ت + م = (私は)特別の発音
うれしい、幸運です: khoshvaqt-am ‬

خ + و + ا + ه + ر = خوا の特別の発音 ‬
姉妹:khahar ‬

م + و =
髪の毛: mū ‬

ه + و + ا =
天気: hāvā ‬

ت + ه + ر + ا + ن =
テヘラン :tehrān

خ + ا + ن + ه =
家: khāne ‬

ش + م + ا + ر + ه =
番号 :shomāre ‬

ی + خ =
氷 :yakh

خ + ی + ل + ی = 二重母音
とても: kheilī

ص + ب + ح+ ب + خ + ی + ر = 二重母音
おはよう :sobh bekhir

ا + ی + ر + ا + ن + ی =
イラン人、イランの :īrānī

ب + ف + ر + م + ا + ئ + ی + د =
どうぞ :be-farmāʿd

مُ + تِ + أ + س + سِ + فَ + م =
残念ながら、お気の毒に思ってる、もし訳ありません、ごめんなさい, I am sorry: motaʿassef-am

م + س + ئ + و + ل =
責任者: masʿūl

س + ؤ + ا + ل =
質問 :soʿāl

外部リンク[編集]

youtubeの動画を見てください。