ペルシア語/第29課

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

Under construction

ペルシア語

テスト 22~28課 | 第29課| 第30課 |(۲‬۹‬) آموزِشِ زَبانِ فارسی

第29課

アラビヤ語の複数 (جَمعِ عَرَبی)

ペルシア語の形容詞や名詞はアラビヤ語の文法に沿って複数形が作られます。ペルシア語ではよく用いられます。

アラビヤ語の複数には4つの方法あります。  1. ات (-āt)が付けられる。

اِمتِحان (emtehān) + ات (-āt) = اِمتِحانات

 • 単語はシ ه で終わるとシه が省かれます。

کَلَمِه (kalame)+ ات (-āt) = کَلَمات

語尾が (و، ی، ا ،音しない ه) の時は普段は جات (-jāt)が付けられる。

داروجات، میوه جات، طلاجات، ترشی جات

2.ین (īn) 形容詞の複数形の場合に用いられます。

مَسئول(masʿūl)+ ین (-īn) = مَسئولین(責任者たち)

مأمور(maʿmūr)+ ین (-īn) = مأمورین(派遣された人たち)

3.ون(ūn)アラビヤ語の関係形容詞のی で終わる場合に用いられます。

رُوحانی(rouhānī)+ ون(-ūn)= رُوحانیون(聖職者たち)

اِنقِلابی (enqelābī) + ون(-ūn)= اِنقِلابیون(革命者たち)

4.不規則複数

دَلایِل (dalāyel)= دَلیل (dalīl:理由、原因)

شَرایِط (sharāet)= شَرط(shart:条件)

اَز ( az ) の用法

1.時間の始まり

اَز دَقایِقی پیش بازی شُروع شُدِه اَست. 「何分前から試合が始めている。」

2.動く、目的の始まり

این کارگَران اَز اَطرافِ شَهر بَرایِ کار بِه اینجا می آیَند. 「この労働者たちは街の周辺から働く為にここに来ます。」

3.原因

اَز نَتایِجِ اِمتِحاناتَم خیلی ناراحَت شُدَم. 「試験の結果の為に悩んでます。」

4.形容詞の比較級

این خَبَر اَز اَخبارِ دیگَر مُهّم تَر اَست. 「このニュースは他のニュースより重要です。」

5.品質

این شیرینی اَز آردِ بِرِنج دُرُست می شَوَد. 「このお菓子は米粉からできている。」

6.分解

یِکی از اَهدافِ دُشمَن این اَست. 「敵の目的の一つはこれです。」

7.関係

او اَز چِه خانِوادِه ای اَست؟ 「どんな家族のですか?」

این کِتاب هَم اَز هَمان نِویسَندِه اَست. 「この本もあの筆者の作品です。」

8.~についての意味

اِتِفاقاً اَلان اَز تُو داشتیم حَرف می زَدیم. 「偶然ですが今貴方について話したところです。」

بِه ( be ) の用法

1.動く、目的の終わり

اِمروز بَرایِ گَردِش می خواهَم بِه اَطرافِ تِهران بِرَوَم. 「今日は遊びにテヘランの周辺に行きたいです。」

2.と抽象

لُطفاً بِه دِقّت بِه سؤالات پاسُخ بِدَهید. 「どぞう熱心に質問に答えなさい。」

3.誓い

بِه جانِ دُختَرَم قَسَم. 「娘の命に誓います。」

دَر ( dar ) の用法

1.動作 が行う時間

دَر روزِ چَهارُم این ماه رُؤسایِ جُمهوریِ دُو کِشوَر با هَم مُلاقات می کُنند. 「双の国の大統領は今月の四日にお互いに面会します。」

دَر روز بایَد سِه بار این دارو را بُخُورَم. 「一日で三回この薬を飲まなければならない。」

2.動作 が行う場所

اَساتید دانِشگاهها دَر دانِشگاه تِهران جَمع می شَوَند. 「教授たちはテヘラン大学で集まります。」

3.中

وَسایلِ مَن دَر ماشین اَست. 「私の荷物は車の中です。」

با( bā ) の用法

1.手段

با این ماشین نِمی شَوَد تا جُنوبِ ایران رَفت. 「この車でイランの南まで行けません。」

2.共に

با مَجروحینِ این حَملِه بِه بیمارستان رَفتَم. 「この攻撃の負傷たち共に病院に行きました。」

3.抽象名詞は合成で副詞になって、主語の動作をする状態と表情

با حُوصِله بِه دَلایِلِ مَن گُوش داد. 「注意深く私の理由を聞いてくれた。」

بِرایِ ( barāy-e ) の用法

1.目的

برایِ بَرگَشت بِلیت خَریده اَم. 「帰るの為に切符を買った。」

2.為に

بی زَحمَت بَرایِ مَن یِک چای بِریز. 「どうぞ私の為にお茶を入れて下さい。」

بَر( bar ) の用法

1.割り算

بیست را بَر دُو تَقسیم کُن.「20割る2は?」

2.反対の、対立の

آنها هَمیشِه بَر ضَد هَم حَرف می زَنَند. 「彼ら言うことはいつも対立している。」

3.上に

مَن بَر سَرِ قُولِ خودَم هَستَم. 「わたしは言ったことを守る。」

4.に

سَلام بَر شُما بینَندِگانِ عَزیز 「視聴者の皆さんに平安を」

آفَرین بَر شما! 「でかした」

5.そばに、隣に

بَر خانِۀ ما یِک پارک بود. 「私たちの家の隣に公園がありました。」

نِمونِهٔ‮ ‬جملِه[編集]

‬بعضی از کلمات در زبانِ‮ ‬فارسی جمعِ‮ ‬عربی هم دارند‮.

ある単語にはペルシア語のおいて、アラビヤ語形の複数もあります。

‬ الان دارم اخبارِ‮ ‬تلویزیون را نگاه می‌کنم‮.

いまニュースを見ています。

‬من واقعاً‮ ‬از زحماتِ‮ ‬شما تشکّر می‌کنم‮.

私は本当にあなたのご苦労に感謝します。


تمرین‮ ۱[編集]

‬ مثال‮: ‬موجود‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ ‬‭=‬‮ ‬موجودات

دفعه‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ ‬‭=‬‮ ‬دفعات

۱. ‮ ‬سؤال‮ ‬‭+‬‮ ‬ات =

‮‬۲. تعطیل‮ ‬‭+‬‮ ‬ات =

۳. اداره‮ ‬‭+‬‮ ‬ات ‮ =

‮‬۴. کلمه‮ ‬‭+‬‮ ‬ات =

۵. نظر‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ =

‬۶. جمله‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ =

۷. مشکل‮ ‬‭+‬‮ ‬ات=

‬۸. مکالمه‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ =

‬‬۹. تغییر‮ ‬‭+‬‮ ‬ات=

‮۰۱. احساس‮ ‬‭+‬‮ ‬ات‮ ‬‭=‬‮ ‬

تمرین‮ ۲[編集]

مثال‮: ‬مسافر‮ ‬‭+‬‮ ‬ین‮ ‬‭=‬‮ ‬مسافرین

‮۱. ‬مسئول‮ ‬‭+‬‮ ‬ین=

‮۲. مأمور‮ ‬‭+‬‮ ‬ین=

تمرین‮ ۳[編集]

مثال‮: ‬انقلابی‮ ‬‭+‬‮ ‬ون‮ ‬‭=‬‮ ‬انقلابیون

‮۱. ‬روحانی‮ ‬‭+‬‮ ‬ون‮ ‬‭=‬‮ ‬

تمرین‮ ‬۴[編集]

‬مَدرَک‮ = ‬مَدارِک

‮‬فِکر‮ = ‬اَفکار

موقِع‮ = ‬مَواقِع‮

خَبَر‮ = ‬اَخبار

هَدَف‮ = ‬اَهداف

سَبَب‮ = ‬اَسباب‮

مَقصود‮ = ‬مَقاصِد

‬وَسیلِه‮ = ‬وَسایل

قاعِدِه‮ = ‬قَواعِد

اِسم‮ = ‬اَسامی‮

اَمر‮ = ‬اُمور

‮‬طَرَف‮ = ‬اَطراف‮

‬حال‮ = ‬اَحوال

‮اُستاد‮ = ‬اَساتید

‬وَضع‮ = ‬اوضاع

‮‬دَقیقِه‮ = ‬دَقایِق

زَحمَت‮ ‬‭=‬‮ ‬زَحَمات

‮دَلیل‮ = ‬دَلایل

وَقت‮ ‬‭=‬‮ ‬اوقات

رَئیس‮ ‬‭=‬‮ ‬رُؤسا

‬نَتیجِه‮ ‬‭=‬‮ ‬نَتایِج

شَرط‮= ‬شَرایِط

حَرف‮ ‬‭=‬‮ ‬حُروف

‬فِعل‮ = ‬اَفعال

مثال‮: ‬خیلی از‮ (‬وقتها‮) ‬حوصلهٔ ‬هیچ کاری را ندارم‮.

خیلی از‮ (‬اوقات‮) ‬حوصلهٔ‮ ‬هیچ کاری را ندارم‮.

‮۱. (‬وضع ها‮) ‬در این کشور خطرناک است‮.

(———————————) ‬در این کشور خطرناک است‮.

‮۲. ‬حدودِ‮ ‬دو، ‬سه ساعتِ‮ ‬دیگر‮ (‬نتیجه هایِ‮) ‬امتحان معلوم می‌شود.

‮‬حدودِ‮ ‬دو، ‬سه ساعتِ‮ ‬دیگر (———————————) ‬امتحان معلوم می‌شود‮.

‮۳. ‬خانمِ‮ نوروزی مسئولِ‮ (‬امرهایِ‮) ‬دانشجویانِ‮ ‬خارجیِ‮ ‬دانشگاه‮ ‬است‮.

خانمِ‮ نوروزی مسئولِ (———————————) ‬دانشجویانِ‮ ‬خارجیِ‮ ‬دانشگاه است‮.

‮۴. (‬فعل ها‮) ‬زیر را معنی کنید‮.

(———————————) ‬زیر را معنی کنید‮.

‮۵. (‬اسمهایِ‮) ‬آنهایی که قبول شده‌اند، ‬کجاست؟

(———————————) ‬آنهایی که قبول شده‌اند، ‬کجاست؟

تمرین ‮ ‬۵[編集]

مثال‮: ‬درست است که من فارسی بلدم ولی دربارهٔ‮ ‬تاریخِ‮ ‬ایران چیزِ‮ ‬زیادی‮ ‬ ‮(‬نمی دانم‮). ‬ ‮< ‬دانستن‮ >

‮۱. ‬درست است که او همیشه از من پول قرض می‌گیرد امّا به موقع ‮ (———————————).< ‬پس دادن‮ >

‮۲. ‬البتّه درست است که زبانِ‮ ‬رسمیِ‮ ‬ایران فارسی است ولی در بعضی از شهرها مردم به زبانهایِ‮ ‬دیگری هم می‌توانند‮‮ (———————————). ‬ ‮< ‬حرف زدن‮ >

‮۳. ‬درست است که تو بچّهٔ ‬من نیستی ولی من تو را مثلِ‮ ‬بچّهٔ‮ ‬خودم‮ ‬‮(———————————). ‮< ‬دوست داشتن‮ >

‮۴. ‬البتّه درست است که تو خیلی کار می‌کنی ولی بی دقّت ‮ (———————————). ‮< ‬بودن‮ >

‮۵ ‬درست است که ما همدیگر را تا حالا ندیده‌ایم امّا همدیگر را خوب‮ ‮ (———————————). ‮< ‬شناختن‮ >‬

تمرین ‮ ۶[編集]

‬میانِ‮ ‬پرانتز را با کلمهٔ ‬مناسب پر کنید‮.

‬از - در - با - ‬به ‮ - ‬برایِ - ‬بَر‮

مثال‮: ‬ایستگاه پر‮(‬از‮) ‬آدم‮ ‬بود‮.

۱. (———————————) ‬خریدِ‮ ‬طلا به تهران رفته بودم‮.

‮۲. ‬این کتاب (———————————) ‬زبانِ‮ ‬ترکی (———————————) ‬زبانِ‮ ‬عربی ترجمه شده است‮.

۳. (———————————) ‬راهِ‮ ‬زمینی (———————————) ‬ایران برگشتم‮.

‮۴. ‬او (———————————) ‬یک خانوادهٔ‮ ‬قدیمی و پولداری است‮.

‮۵. ‬یکی (———————————) ‬دخترانِ‮ ‬او پزشک است‮.

۶. (———————————) ‬پول نمی‌شود خوشبختی را خرید‮.

‮۷. ‬او همیشه (———————————) ‬دیگران کمک می‌کند‮.

۸. (———————————) ‬سختی توانستم(———————————) ‬او تماس بگیرم‮.

‮۹. ‬بهتر(———————————) ‬این هتل، ‮ ‬هتلی(———————————) ‬این شهر نیست‮.

۱۰. (———————————) ‬گرسنگی دارم می‌میرم.

‮۱۱. ‬داخلِ‮ ‬پرانتز را (———————————) ‬کلمهٔ‮ ‬مناسب پرکنید‮.

۱۲. (———————————) ‬طرفِ‮ ‬شمال (———————————) ‬طرفِ‮ ‬تهران حرکت کرده‌اند‮. ساعت سه به تهران می‌رسند.

‮۳۱. ‬ساعتِ‮ ‬نهِ‮ ‬فردا (———————————) ‬ایشان (———————————) ‬دانشگاه قرار ملاقات دارم‮.

‮۴۱. ‬همه (———————————) ‬عجله (———————————) ‬بیمارستان رفتند‮.

‮۵۱. ‬امروز چهار درجه (———————————) ‬گرمای هوا اضافه شده است‮.

‮۶۱. ‬مردم (———————————) ‬او زیاد حرف می‌زنند‮.

‮۷۱. ‬امروز دو درجه (———————————) ‬سرمایِ‮ ‬هوا کم شده است‮.

‮۸۱. ‬دستورِ‮ ‬درست کردنِ‮ ‬ترشی (———————————) ‬این کتاب نوشته شده است‮.

۹۱. (———————————) ‬خدا من ندزدیدم‮.

‮۰۲. ‬نمی دانیم (———————————) ‬دستِ‮ ‬گرما کجا فرار کنیم‮.

‮۱۲. ‬ما (———————————) ‬همدیگر (———————————) ‬زبانِ‮ ‬عربی حرف می‌زدیم‮.

‮۲۲. ‬دقیقه (———————————) ‬دقیقه حالِ‮ ‬او بدتر می‌شد‮.

‮۳۲. ‬رنگِ‮ ‬این ماشین (———————————) ‬رنگِ‮ ‬ماشینِ‮ من فرق دارد‮.

۲۴. (———————————) ‬میانِ‮ ‬غذاها کدامیک را بیشتر دوست داری؟

۲۵. ‬این در (———————————) ‬آهن درست شده است‮.

‮۶۲. ‬سلام(———————————) ‬شما‮!

۲۷. ‬امروز هوا(———————————) ‬سردی دیروز نیست‮.

تمرین ‮ ۷[編集]

‮جمعِ‮ ‬عربی کلماتِ‮ ‬زیر را داخلِ‮ ‬پرانتز بنویسید‮.

‮۱. ‬مشکل هایِ‮ ‬زیادی در فرودگاه برایمان پیش آمد‮.

(———————————) ‬زیادی در فرودگاه برایمان پیش آمد‮.

‮۲. ‬لطفاً‮ ‬وسیله هایتان را اینجا بگذارید. ‮ لطفاً (———————————) ‬را اینجا بگذارید‮.

‮۳. ‬متأسفانه، ‮ ‬فکرهایِ‮ ‬این مردِ‮ ‬بزرگ به درستی شناخته نشده است‮.

متأسفانه، (———————————) ‬این مردِ‮ ‬بزرگ به درستی شناخته نشده است‮.

‮۴. چنین کلمه‌ها و عبارتهایی بیشتر در مکالمه هایِ‮ ‬رسمی استفاده می‌شود‮.

چنین (———————————) ‬و (———————————) ‬بیشتر در‮ ‬ (———————————) ‬رسمی استفاده می‌شود‮.

‮۵. ‬مانندِ‮ ‬این قاعده‌های ‬دستوری در زبانِ‮ ‬فارسی هم وجود دارد‮.

مانندِ‮ ‬این (———————————) دستوری در زبانِ‮ ‬فارسی هم وجود دارد. ‮

زبان چیست؟[編集]

بعضی چیزها هست که چون همیشه و همه جا با ما همراه است به آن توجّه نمی‌کنیم‮. ‬یکی از این چیزها زبان است‮. ‬یعنی همان سخنان و کلمات و عباراتی که به وسیلهٌ‮ ‬آنها مقصودِ‮ ‬خود را به دیگران می‌رسانیم‮. ‬ما همیشه از زبان استفاده می‌کنیم امّا کمتر دربارهٌ‮ ‬خودِ‮» ‬زبان‮ «‬فکر می‌کنیم‮. ‬یکی از مواقعی که به زبان توجّه می‌کنیم هنگامِ‮ ‬برخورد با کسی است که به زبانِ‮ ‬ما صحبت نمی‌کند و مقصودِ‮ ‬او را نمی‌فهمیم‮. ‬آن وقت متوجّه می‌شویم که مردم همه به یک زبان صحبت نمی‌کنند و در دنیا زبان هایِ‮ ‬گوناگون وجود دارد‮.

در اینجا این سؤال برایِ‮ ‬ما پیش می‌آید که فرقِ‮ ‬این زبان‌ها با یکدیگر در چیست، ‮ ‬و چه چیز سبب شده تا زبانِ‮ ‬ما با زبان هایِ‮ ‬دیگر تفاوت پیدا کند‮. ‬اوّلین پاسخی که خودِ‮ ‬ما به این سؤال می‌دهیم این است که تفاوتِ‮ ‬زبان‌ها به سببِ‮ ‬تفاوتِ‮ ‬واژه هایِ‮ ‬آنهاست‮. ‬مثلاً‮ ‬به آن چیزی که ما در فارسی‮» ‬آب‮ «‬می‌گوییم در ‬عربی‮» ‬ماء‮ «‬و در ترکی‮» ‬سو‮ «‬و در انگلیسی‮» ‬واتر‮ «‬می‌گویند‮. ‬این پاسخ البتّه درست است، ‮ ‬امّا باید پرسید آیا تفاوت هایِ‮ ‬دیگری هم میانِ‮ ‬زبان‌ها وجود دارد؟ آیا در همهٌ‮ ‬زبانها وقتی می‌خواهند مقصودی را به کسی بفهمانند کلمات را به یک روش کنارِ‮ ‬هم می‌گذارند و جمله درست می‌کنند، ‮ ‬یا هر زبانی برایِ‮ ‬خود قاعده و دستوری دارد؟ با پیش آمدنِ‮ ‬این سؤال و سؤالهای دیگر کم‌کم درمی یابیم که زبان هم مثلِ‮ ‬بسیاری چیزهایِ‮ ‬دیگر امری است که باید آن را شناخت‮.

بعضی‌ها زبان را مانندِ‮ ‬موجودِ‮ ‬زنده می‌دانند که اگر از آن به خوبی مراقبت و نگهداری نکنیم ضعیف می‌شود و از بین می‌رود‮. ‬زبانِ‮ ‬رسمیِ‮ ‬کشورِ‮ ‬ما، ‬ایران، ‬زبانِ‮ ‬فارسی است‮. ‬برایِ‮ ‬آن که بتوانیم از زبانِ‮ ‬فارسی به درستی نگهداری کنیم باید آن را بشناسیم و قواعدش را یاد بگیریم‮. ‬

پاسخ پرسش‌ها[編集]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (سؤالات) ۲. (تعطیلات) ۳. (ادارات) ۴. (کلمات) ۵. (نظرات) ۶. (جملات) ۷. (مشکلات) ۸. (مکالمات)۹. (تغییرات) ۱۰. (احساسات)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (مسئولین) ۲. (مأمورین)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (روحانیون)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (اوضاع) ۲. (نتایج) ۳. (امور) ۴. (افعال) ۵. (اسامی)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (پس می‌دهد) ۲. (حرف بزنند) ۳. (دوست دارم) ۴. (هستی) ۵. (می‌شناسیم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (برایِ) ۲. (اَز - به) ۳. (از - به) ۴. (از) ۵. (از) ۶. (با) ۷. (به) ۸. (به - با) ۹. (از - در) ۱۰. (از) ۱۱. (با) ۱۲. (از - به) ۱۳. (با - در) ۱۴. (با - به) ۱۵. (به) ۱۶. (از) ۱۷. (از) ۱۸. (در) ۱۹. (به) ۲۰. (از) ۲۱. (با - به) ۲۲. (به) ۲۳. (با) ۲۴. (در / از) ۲۵. (از) ۲۶. (بر) ۲۷. (به)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (مشکلات) ۲. (وسایلتان) ۳. (افکار) ۴. (کلمات)(عباراتی)(مکالمات) ۵. (قواعد) ‬

کلمه هایِ‮ ‬تازه[編集]

دریافتن‮ / ‬در‮ + ‬یافت‮ / در‮ + ‬یاب


 • اَز بِین رَفتَن‮ ‬:az beyn raftan‮ ‬:なくなる
 • اَمر‬:amr‮ ‬:事柄、仕事
 • اِنقِلابی‮‬:enqelāb‮ī‬:革命の、革命者
 • بَر‬:bar‮ ‬:
 • بَرخُورد‮(‬بِه‮ - ‬با‮)‬:bar-khord‮ ‬:衝突、遭遇、態度
 • بِسیاری:besiyārī‬:多いこと、多数
 • بِه دُرُستی:be dorost‮ī‬:正しく
 • پاسُخ دادَن‮(‬بِه‮‮)‬‬:pāsokh dādan‮ ‬:返事する、答える
 • پیش آمَدَن‮(‬بَرایِ‮)‬‮‬:p‮ī‬sh amadan‮ ‬:起こる、生ずる
 • تَفاوُت‮‬:tafāvot‮ ‬:違い、差違
 • جَمع‬:jamʿ ‮‬:複数(文法)、集合、合計、足し算
 • دُرُست اَست کِه‮ - ‬وَلی‮ / ‬اَمّا:dorost ast ke ammā‭-‬val‮ī‬:これは確かですけど~
 • دَریافتَن‮( ‬را‮ )‬:dar-yāftan‮ ‬:知覚する
 • رَسمی‮‬:rasm‮ī‬:正式の、公式の
 • روحانی ‬:rouhān‮ī‬:聖職者、聖職の
 • ‮بِه سَبَبِ‬:be sabab-e‮ ‬:現因で、理由で
 • سُخَن‮‬:sokhan‮ ‬:言葉
 • ضَعیف ‬:zaʿīf‮ ‬:弱い
 • طَلا ‬:talā:金
 • عِبارَت:ʿebārat:語句、言葉
 • قاعِدِه‮‬:qāede‮ ‬:規則、規定
 • گوناگون:g‮ū‬nā‭-‬g‮ū‬n‮ ‬:色々な
 • مانَندِ‬:mānand-e‮ ‬:同類、のように
 • مُراقِبَت کَردَن‮( ‬اَز‮ )‬:morāqebat‮ ‬kardan‮ ‬:見張る
 • مَقصود‬‮ ‬:maqs‮ū‬d‮ ‬:意味、意図
 • موجودِ‮ ‬زِندِه‬:mouj‮ū‬d-e zende‮ ‬:生物
 • نِگَهداری کَردَن‮(‬اَز‮)‬ ‬:negahdārī ‬kardan‬:保護する
 • هِنگام‬:hengām‮ ‬:時、好機
 • واژِه‮‬:vāzhe‮ ‬:語、単語
 • وُجود داشتَن ‬:voj‮ū‬d dāshtan‮ ‬:存在する
 • وَضع‮‬:vazeʿ‬:状態

جمع عربی[編集]

 • اَساتید/ ‬اُستاد
 • اَسامی/ ‬اِسم
 • اَعداد/ ‬عَدَد
 • اُمور/‮ ‬اَمر
 • اَحوال/ ‬حال
 • حُروف/ ‬حَرف
 • اَخبار/ ‬خَبَر
 • دَقایِق/ ‬دَقیقِه
 • دَلایِل/ ‬دَلیل
 • رُؤسا/‮ ‬رَئیس
 • زَحَمات/ ‬زَحمَت
 • اَسباب/ ‬سَبَب
 • شَرایِط/ ‬شَرط
 • اَطراف/ ‬طَرَف
 • اَفعال/‮ ‬فِعل
 • اَفکار/ ‬فِکر
 • قَواعِد/ ‬قاعِدِه
 • مَدارِک/‮ ‬مَدرَک
 • مَقاصِد/ ‬مَقصود
 • مَواقِع/ ‬موقِع
 • نَتایِج/ ‬نَتیجِه
 • اَهداف/ ‬هَدَف
 • وَسایِل/ ‬وَسیلِه
 • اوضاع/ ‬وَضع
 • اوقات/ ‬وَقت
 • رُسوم/‮ ‬رَسم